Ośrodek PTTK Wilkasy

Regulaminy

 1. Ośrodek świadczy usługi krótkotrwałego zakwaterowania zgodnie z aktualnie obowiązującym w Ośrodku cennikiem. Szczegółowe informacje na  temat Ośrodka, pokoi i domków oraz cen można uzyskać na stronie internetowej www.pttkwilkasy.pl
 2. Domki i Pokoje wynajmowane są na doby  hotelowe, a doba hotelowa  rozpoczyna się  od godz. 15.00 a  kończy się  do godz. 11.00 dnia następnego.
 3. Po przyjeździe do Ośrodka należy okazać ważny dokument tożsamości  celem dokonania formalności związanych z meldunkiem, oraz  okazać  dokument potwierdzający  wpłatę stosownej  zaliczki na poczet pobytu.
 4. Do korzystania z usług na terenie Ośrodka upoważnia dokonana wcześniej rezerwacja z wniesioną na jej potwierdzenie zaliczką, zgodnie z ustalonymi warunkami rezerwacji wraz uregulowaniem reszty całej brakującej opłaty w dniu przyjazdu w wielkości zadeklarowanego terminu podczas wstępnej rezerwacji.
 5. Jeżeli właściciel obiektu wyrazi zgodę pobyt na terenie Ośrodka jest dozwolony również bez wcześniej rezerwacji i wpłaty zadatku; w sytuacji tej potwierdzeniem zawarcia umowy najmu lokalu domku lub pokoju na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie jest uiszczenie przez Gościa opłaty za ustalony pobyt.
 6. Wykonanie usługi polega na przekazaniu czystego i wysprzątanego domku lub pokoju gotowego do użytkowania  poprzez przekazanie jednego kompletu kluczy oraz informacji o wyposażeniu wraz ze stanem technicznym pomieszczeń w obecności personelu Ośrodka.
 7. Oddanie domku lub pokoju przez klienta w dniu wyjazdu następuje poprzez zgłoszenie tego faktu personelowi Ośrodka, który w obecności użytkownika sprawdzi stan techniczny i wyposażenie wszystkich pomieszczeń i przekaże informacje do administracji Ośrodka celem odbioru kluczy.
 8. Wynajmujący nie może udostępnić domku lub pokoju innym osobom niezameldowanym w Ośrodku, nawet jeśli nie upłynął termin za który uiścił należną opłatę.
 9. Każda zmiana terminu przyjazdu lub wyjazdu (np. późniejszy przyjazd lub wcześniejszy wyjazd, rezygnacja z pobytu) nie upoważnia do zmniejszenia kosztów pobytu i zwrotu jakichkolwiek środków pieniężnych. Każda niezrealizowana rezerwacja (brak pojawienia się Gościa w Ośrodku w dacie wynikającej z rezerwacji maksymalnie do 22.00) upoważnia Ośrodek jednostronnie do zerwania umowy. W tej sytuacji Ośrodek ma swobodę dysponowania pokojem, domkiem, których ta umowa dotyczyła, zaś uiszczony zadatek nie podlega zwrotowi i przepada on na rzecz Ośrodka.
 10. Nieuzgodnione z recepcją pozostanie na terenie Ośrodka po godz. 10.00 (ostatniego dnia pobytu) powoduje konieczność opłacenia należności za następną dobę i nie gwarantuje możliwości przedłużenia pobytu.
 11. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania domku lub pokoju należy zgłaszać na bieżąco personelowi Ośrodka.
 12. Uwagi wniesione po zakończeniu świadczenia lub w dniu wyjazdu nie będą rozpatrzone.
 13. Za uszkodzone lub zagubione przedmioty oddane do użytkowania goście  Ośrodka  ponoszą pełną odpowiedzialność materialną.
 14. Szkody wynikające z nieprawidłowej eksploatacji wynajmowanych pomieszczeń lub przekazanego mienia ośrodka, a powstałe z winy korzystających z obiektu rozliczane są na miejscu.
 15. Podczas pobytu Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w domkach lub pokojach przedmioty wartościowe i środki pieniężne, dlatego należy zachować należytą staranność związaną z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku lub pokoju.
 16. Na terenie Ośrodka należy zachować ciszę nocną w godzinach od 22.00 do 6.00 rano, z wyjątkiem organizowanych przez sam Ośrodek imprez wcześniej zapowiedzianych i ogłoszonych.
 17. Osoby zakłócające spokój, porządek lub korzystające z powierzonego mienia w sposób niezgodny z regulaminem w Ośrodku mogą być z niego usunięte bez prawa do jakiegokolwiek zwrotu poniesionych wcześniej opłat i wszelkich odszkodowań.
 18. W obiekcie zabronione jest: zakłócanie spokoju, np. wykonywanie lub odtwarzanie głośnej muzyki bez zgody personelu Ośrodka (lub w trakcie ciszy nocnej), ·         takie zachowanie gości i osób korzystających z usług Ośrodka, które rażąco może zakłócać spokojny pobyt innym gościom.
 19. Ośrodek zastrzega sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom: ·         będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających, ·         które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny.
 20. Osoby niebędące klientami Ośrodka nie mogą  przebywać na jego  terenie, ale dopuszcza się możliwość odwiedzin gości Ośrodka   tylko i wyłącznie  po zgłoszeniu tego faktu personelowi Ośrodka i otrzymaniu od niego  zgody. Jednakże w takim przypadku klient Ośrodka całkowicie odpowiada za wszelkie nieprawidłowości bądź sprawy wynikłe z powodu tych odwiedzin.
 21. Zezwolenie na pobyt psów w Ośrodku możliwe jest jedynie po zgłoszeniu tego faktu i otrzymaniu zgody podczas rezerwacji oraz ostatecznie podczas przyjazdu i weryfikacji danego zgłoszenia przez personel Ośrodka z dokonaną wcześniej rezerwacją za dodatkową dopłatą w kwocie 30 zł /doba. Właściciele zobowiązani są do posiadania aktualnej książeczki szczepień psa, sprzątania nieczystości oraz wyprowadzania zwierząt na spacery poza teren Ośrodka. Pieski  należy utrzymywać wyłącznie na smyczy i z kagańcem. Właściciele zwierząt ponoszą za nie pełną odpowiedzialność odszkodowawczą oraz materialną.
 22. Wjazd i parkowanie dozwolone jest wyłącznie za zgodą personelu Ośrodka w miejscu wyznaczonym do tego celu  i wskazanym przez personel Ośrodka. Parking jest niestrzeżony i Ośrodek nie odpowiada za pojazdy zaparkowane na jego terenie  oraz nie odpowiada za jakiekolwiek szkody spowodowane przez osoby trzecie lub siły wyższe np.(wiatr, burza, woda, ogień, prąd itp.). Parking jest  płatny 6 zł / doba/samochód wyłącznie dla klientów Ośrodka podczas ich pobytu. Do jednego domku lub pokoju przypisane jest jedno miejsce parkingowe, a właściciel kolejnego samochodu przypadającego na jeden domek lub pokój winien uiścić dopłatę w wysokości 12 zł/doba.
 23. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w Ośrodku dozwolony jest jedynie pod opieką osób dorosłych, które biorą całkowitą odpowiedzialność za ich czyny jako ich opiekunowie bądź rodzice, a także za wszelkie następstwa tych czynów i zaistniałe sytuacje na terenie całego Ośrodka.
 24. Istnieje możliwość zakwaterowania dodatkowej  osoby w domku lub pokoju powyżej ilości określonej w cenniku, ale tylko po zgłoszeniu tego faktu podczas rezerwacji lub po przybyciu na miejsce personelowi Ośrodka, jednakże rezerwujący ponosi dodatkową opłatę naliczaną zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 25. Ośrodek nie odpowiada za niedogodności spowodowane z przyczyn od niego niezależnych, np. przerwy w dostawie prądu czy wody, bądź braku sygnału TV lub Wi-Fi itp.
 26. W przypadku opuszczenia Ośrodka pojazdem po godz. 22.00 i przed 7.00 należy zgłosić ten fakt personelowi  Ośrodka.
 27. Istnieje możliwość rezygnacji z pobytu w następujących przypadkach: a) w przypadku rezygnacji z usługi przed planowanym przyjazdem, uiszczony zadatek nie podlega zwrotowi. b) w przypadku rezygnacji z usługi w trakcie jej realizacji Ośrodek nie dokonuje zwrotu jakichkolwiek  opłat  za poniesione świadczenia.
 28. Zabrania się korzystania w domkach z  własnych urządzeń elektrycznych, butli gazowych, grilli elektrycznych itp. lub jakichkolwiek urządzeń dodatkowych (poza istniejącymi) bez zgody personelu  Ośrodka. W przypadku niezastosowania się do powyższego mają zastosowanie przepisy pkt. 13, 14, 17.
 29. Zabrania się rozpalania grilla poza miejscami wyznaczonymi  oraz używania środków pirotechnicznych, lampionów szczęścia, petard itp., W przypadku niezastosowania się do powyższego  zakazu mogą mieć zastosowanie przepisy z pkt. 13, 14, 17.
 30. Wszelkie odpady z domków należy umieszczać jedynie w kontenerach znajdujących się w wyznaczonych miejscach na terenie Ośrodka.
 31. W domkach i pokojach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. W przypadku złamania tego zakazu do rachunku dopisana zostanie opłata 200zł na likwidacje zapachu tytoniu.
 32. Warunkiem przyjęcia w zwierzęcia jest wcześniejsze zgłoszenie przyjazdu Gościa ze zwierzęciem w momencie rezerwacji.
 33. Dbając o bezpieczeństwo, zwierzę powinno posiadać smycz, obrożę, kaganiec, klatkę - w zależności od gatunku zwierzęcia.
 34. Opłata za pobyt zwierzęcia wynosi od 10 zł za dobę.
 35. Zwierzę przebywające na terenie Ośrodka PTTK  nie może przeszkadzać innym Gościom przebywającym na terenie obiektu. Prosimy upewnić się, że Państwa pupil nie sprawia hałasu w szczególności w nocy.
 36. Właściciel zwierzęcia odpowiada za czystość po nim - w pokoju, częściach ogólnodostępnych, jak również na terenie otaczającym Ośrodek PTTK Wilkasy. Prosimy o sprzątanie po swoim pupilu  
 37. W przypadku braku wcześniejszej informacji o przyjeździe ze zwierzęciem Ośrodek może nie zapewnić wolnego pokoju i nie wyrazić zgody na pobyt zwierzęcia.
 38. W przypadku braku zgłoszenia pobytu ze zwierzęciem Ośrodek może odmówić zakwaterowania i zwrotu wpłaconego zadatku.
 39. Regulamin Ośrodka podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie: – na stronie internetowej www.pttkwilkasy.pl – tablicach informacyjnych na terenie Ośrodka
 40. Regulamin niniejszy zatwierdzony został przez kierownictwo i personel Ośrodka i obowiązuje od dnia 01.01.2019 r.
 41. Goście korzystający z usług Ośrodka zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu.

Poprzez wjazd na teren Parkingu, użytkownik pojazdu zawiera z Zarządcą Parkingu umowę dostępu do miejsc parkingowych oraz wolnej przestrzeni służącej do manewrowania.

Poprzez wjazd na teren Parkingu, użytkownik pojazdu mechanicznego wyraża zgodę na zawarcie umowy zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz Przepisami Kodeksu Cywilnego.

I.  Zasady Ogólne

1.   Umowa zostaje zawarta z chwilą wjazdu na teren Parkingu, a kończy się wraz z wyjazdem z jego terenu. Dowodem zawarcia umowy jest bilet parkingowy lub karta abonamentowa. Umowa zostaje zawarta w celu umożliwienia użytkownikom pojazdów mechanicznych dostępu do terenu                 

2. Opłaty za parkowanie obowiązują 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę. Stawki opłat pobierane są zgodnie z obowiązującym cennikiem zatwierdzonym przez Zarządcę Parkingu.

3. Opłaty za parkowanie wnosi się w automatycznych kasach płatniczych lub w Biurze Obsługi Parkingu.              

4. Osobę przedkładającą bilet parkingowy uznaje się za upoważnioną do kierowania wyjeżdżającym pojazdem.

5. Obraz oraz dźwięk na terenie Parkingu może być rejestrowany przez system monitoringu.

6. W przypadku utraty biletu parkingowego opłata za parkowanie wynosi  100 PLN za każdą rozpoczętą dobę parkowania. Okres postoju zostanie ustalony przez Pracownika biura na podstawie analizy zapisu monitoringu.

7. W przypadku utraty biletu parkingowego użytkownik przed wyjazdem zobowiązany jest uregulować                  8. Maksymalny czas parkowania na podstawie biletu parkingowego wynosi 10 dni.                                                           9.  Zabroniony jest wjazd na teren parkingu pojazdów przewożących materiały wybuchowe, łatwopalne lub stwarzające niebezpieczeństwo dla innych użytkowników parkingu lub ich mienia bez wcześniejszego zgłoszenia tego faktu pracownikom Biura Obsługi Parkingu.

10. Zabroniony jest wjazd / wyjazd pojazdów z przyczepami bez wcześniejszego zgłoszenia tego faktu pracownikom Biura Parkingu.

11. Wszelkie warunki odbiegające od postanowień niniejszego Regulaminu ustala się w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

II. Instrukcja użytkowania parkingu

                              

1. Ośrodek PTTK Wilkasy akceptuje w wybranych domkach i apartamentach pobyt zwierząt domowych do 20 kg wagi, w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. 1997 nr 111 poz. 724).
2.Pobyt zwierząt jest możliwy za uprzednią zgodą Ośrodka PTTK Wilkasy, udzieloną w trakcie dokonywania rezerwacji i zameldowania.
3.Pobyt zwierzęcia wiąże się z dodatkową opłatą w wysokości 35 PLN/doba.
4.W sytuacji kiedy pobyt zwierzęcia nie został zgłoszony na etapie rezerwacji, a podczas zameldowania nie ma
możliwości przydzielenia domku lub apartamentu ze specjalnym przeznaczeniem dla pobytów zwierząt, Właściciel zostanie obciążony dodatkową opłatą za koszty dezynfekcji w wysokości 500 PLN.
5.W przypadku niezgłoszenia pobytu zwierzęcia podczas rezerwacji i zameldowania, a zwierzę przebywa z Właścicielem na terenie Ośrodka, Właściciel zostanie obciążony dwukrotnością opłaty za pobyt zwierzęcia, licząc od daty rozpoczęcia pobytu widniejącej w rezerwacji do daty stwierdzenia zaniechania. Pozostałe doby liczone będą standardową opłatą.
6.Pobyt psów przewodników nie jest ograniczony pkt. 1 i odbywa się bezpłatnie.
7.Właściciele zwierząt przebywających na terenie Ośrodka są zobowiązani mieć przy sobie książeczkę zdrowia zwierzęcia zawierającą informacje o aktualnych szczepieniach zwierzęcia. Właściciel winny jest okazać książeczkę na każde życzenie obsługi Ośrodka.

8.Właściciele zwierząt są odpowiedzialni za zachowanie przez nie ciszy i niezakłócanie spokoju innym Gościom.
9.Zakazane jest pozostawianie zwierzęcia w domku i apartamencie bez opieki.
10.Bezwzględnie zakazane jest korzystanie przez zwierzę z łóżek i sof znajdujących się w domku i apartamencie.
11.Bezwzględnie zakazane jest puszczanie na terenie Resortu zwierząt wolno, zarówno pod jak i bez opieki właściciela.
12.Psy na terenie Ośrodku muszą być wyprowadzane na smyczy , pod opieką właściciela, bądź osoby
upoważnionej..
13.Właściciele zwierząt są zobowiązani do sprzątania nieczystości pozostawionych przez zwierzęta na terenie oraz w otoczeniuOśrodka.
14.W sytuacji nieposprzątania nieczystości pozostawionych przez zwierzę na terenie Ośrodka, Właściciel zostanieobciążony dodatkową opłatą w wysokości 50 PLN za każdą nieczystość.
15.Zwierzęta (z wyjątkiem psów przewodników) nie mogą być wprowadzane na tereny rekreacyjne Osrodka (place zabaw, boiska sportowe).
16.Ze względów bezpieczeństwa sprzątanie domków i apartamentów, w którychprzebywają zwierzęta, odbywa się wyłącznie w obecności właściciela lub podczas nieobecności zwierzęcia.

17.Właściciele odpowiedzialni są za wszelkie szkody majątkowe, obrażenia ciała spowodowane przez ich zwierzę i konsekwencje spowodowane jego zachowaniem.
18.Wszelka odpowiedzialność za ewentualne reklamacje pozostałych Gości na szkody, obrażenia i konsekwencje spowodowane zachowaniem zwierzęcia przeniesiona zostaje na Właściciela zwierzęcia.
19.Właściciel zostanie obciążony wszelkimi kosztami wynikającymi ze szkód, obrażenia ciała spowodowane przez ich zwierzę i konsekwencje spowodowane jego zachowaniem proporcjonalnie do kosztu takich szkód, łącznie z kosztami ewentualnie straconego przychodu przez Ośrodek.
20.Resort może odmówić przyjęcia zwierząt: psów wymienionych w wykazie ras psów uznawanych za agresywne w par. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28.04.2003 r. (Dz.U. nr 77, poz.687), gadów, płazów, stawonogów i gryzoni, a także innych zwierząt uznanych przez Resort za niebezpieczne.
21.W sytuacjach spornych, ostateczna interpretacja i stosowanie niniejszego regulaminu należy do Prezesa spółki Przystań Wilkasy  lub osoby przez niego wyznaczonej.

W naszej ofercie posiadamy pokoje oraz domki, które spełnią oczekiwania nawet najbardziej wymagających Gości.
Pokaż na mapie